AVISOS/CONVOCATORIAS    
       
         
    OBRADOIRO DE EMPREGO RENOVAMES-BRION - II    
         
    18/08/2017 - Bases de selección de ALUMNADO e PERSOAL ADMINISTRATIVO.    
         
    EMPREGO PÚBLICO: DOUS CONDUCTORES (OFICIAL III), CINCO PEÓNS DE OBRAS (OFICIAL IV) E DOUS ALBANEIS (OFICIAL III)    
         
    20/06/2017 - Acta da VALORACIÓN DA ENTREVISTA PERSOAL e PROPOSICIÓN DA CONTRATACIÓN dos candidatos para a contratación de persoal laboral temporal: cinco peons de obras (oficial IV), en réxime de persoal laboral temporal, a xornada completa.    
         
    19/06/2017 - Acta da VALORACIÓN DA ENTREVISTA PERSOAL e PROPOSICIÓN DA CONTRATACIÓN dos candidatos para a contratación de persoal laboral temporal: dous albaneis (oficial III), en réxime de persoal laboral temporal, a xornada completa.    
         
    19/06/2017 - Acta da VALORACIÓN DA ENTREVISTA PERSOAL e PROPOSICIÓN DA CONTRATACIÓN dos candidatos para a contratación de persoal laboral temporal: dous conductores (oficial III), en réxime de persoal laboral temporal, a xornada completa.    
         
    15/06/2017 - Actas da VALORACIÓN DE MERITOS aportados polos candidatos e DATAS DAS ENTREVISTAS PERSOAIS para a contratación de persoal laboral temporal: dous condutores (oficial III), cinco peóns de obras (oficial IV) e dous albaneis (oficial III), en réxime de persoal laboral temporal, a xornada completa.    
         
    06/06/2017 - BASES para a contratación de persoal laboral temporal: dous condutores (oficial III), cinco peóns de obras (oficial IV) e dous albaneis (oficial III), en réxime de persoal laboral temporal, a xornada completa.    
         
         
    EMPREGO PÚBLICO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Funcionario/a interino/a)    
         
    06/07/2017 - Aprobación da BOLSA DE TRABALLO cos aspirantes que superaron o proceso selectivo e NOMEAMENTO DE FUNCIONARIA INTERINA a aspirante que acadou maior puntuación nas fases de concurso e oposición no procedemento de selección para a creación dunha bolsa de traballo para a cobertura de postos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO do Concello de Brión.    
         
    30/06/2017 - PUNTUACIÓN DA FASE DE OPOSICIÓN, PUNTUACIÓN FINAL das fases de concurso e oposición dos aspirantes presentados e PROPOSTA DE NOMEAMENTO como funcionario/a interino/a, para o procedemento de selección para a creación dunha bolsa de traballo para a cobertura de postos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO do Concello de Brión.    
         
    26/06/2017 - EXAME COAS RESPOSTAS CORRECTAS para o procedemento de selección para a creación dunha bolsa de traballo para a cobertura de postos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO do Concello de Brión.    
         
    26/06/2017 - PLANTILLA DE RESPOSTAS DO EXAME para o procedemento de selección para a creación dunha bolsa de traballo para a cobertura de postos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO do Concello de Brión.    
         
    14/06/2017 - Puntuación da FASE DE CONCURSO para o procedemento de selección para a creación dunha bolsa de traballo para a cobertura de postos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO do Concello de Brión.    
         
    08/06/2017 - Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, data hora e lugar da realización do exercicio da fase de oposición e nomeamento dos membros do tribunar cualificador para o procedemento de selección para a creación dunha bolsa de traballo para a cobertura de postos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO do Concello de Brión.    
         
    30/05/2017 - Lista provisional de aspirantes admitidos e excluidos para o procedemento de selección para a creación dunha bolsa de traballo para a cobertura de postos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO do Concello de Brión.    
         
    05/05/2017 - BASES que rexerán o procedemento de selección para a creación dunha bolsa de traballo para a cobertura de postos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO do Concello de Brión.    
         
         
    EMPREGO PÚBLICO: SEIS PEONS DE LIMPEZA VIARIA (OFICIAL IV)    
         
    01/06/2017 - Terceira acta VALORACIÓN DA FASE B da entrevista e proposición da contratación dos candidatos da selección de persoal laboral para a contratación de seis peóns de obras e limpeza viaria (Oficial IV). Plan Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña. Anualidade 2017.    
         
    26/05/2017 - Segunda acta VALORACIÓN DA FASE A da entrevista da selección de persoal laboral para a contratación de seis peóns de obras e limpeza viaria (Oficial IV). Plan Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña. Anualidade 2017.    
         
    23/05/2017 - Acta da VALORACIÓN DE MÉRITOS da selección de persoal laboral para a contratación de seis peóns de obras e limpeza viaria (Oficial IV). Plan Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña. Anualidade 2017.    
         
    02/05/2017 - BASES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL [Seis peons de obras e limpeza viaria (Oficial IV)] - Plan de integración laboral de Diputación de A Coruña, anualidade 2017.